پانل فروش موسسه علمي پژوهشي آريانا

  • نام محصول :مقايسه مدل هاي ژئومرفولوژي و هيدروفيزيكي در برآورد فرسايش و رسوب (مطالعه موردي در بالا دست سد كرخه؛ حوزه آبخيز افرينه)
  • كد محصول :10796     قيمت پايه محصول :65000 ريال
  • پانل فروش موسسه علمي پژوهشي آريانا

    در اینجا توضیحات فرم وارد می شود برای ویرایش کلیک کنید